REKLAMISIMO

Všeobecné obchodní podmínky projektu REKLAMISIMO provozovaného společností iGATE s.r.o.

I.

Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Projekt REKLAMISIMO je internetový projekt dostupný na internetové adrese www.reklamisimo.cz, který je zaměřen na cílené zasílání video-reklamy uživatelům, kdy za její zhlédnutí a správné vyplnění dotazníku je poskytována předem stanovena finanční odměna Uživateli, která je neprodleně zaslána na účet Uživatele uvedený v dotazníku k jednotlivému reklamnímu video bloku.

 2. Poskytovatelem projektu REKLAMISIMO je společnost iGATE s.r.o., IČ: 24806706, se sídlem Brno, Hudcova 533/78c, PSČ 612 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70010.

 3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se zapojila do projektu REKLAMISIMO tím, že se zaregistrovala svůj uživatelský účet spolu s vyplněním základního dotazníku s cílem sledovat reklamní video bloky a získávat za ně finanční odměnu.

 4. Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby Poskytovatele v oblasti reklamy a marketingu, přičemž Poskytovatel pro Zadavatele vyvíjí marketingovou činnost směřovanou vůči Uživatelům.

 5. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Projektu REKLAMISIMO v účinném znění.

 6. Emailová adresa Uživatele je emailová adresa, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu. Na tuto emailovou adresu Zprostředkovatel Uživateli zasílá aktuální informace ohledně projektu REKLAMISIMO a obchodní sdělení třetích stran, aktuální dotazníky jakož i veškeré další informace a komunikaci.

 7. Video-reklamou se rozumí blok reklamních sdělení včetně případných doplňujících otázek, který je zakončen kontrolními kódy a elektronickým tlačítkem pro potvrzení a odeslání kontrolních kódů.

 8. Dotazníkem se rozumí elektronický formulář obsahující sadu otázek, na které uživatel odpovídá po pravdě, a jeho odpovědi jsou pravdivé v čase. Uživatel je povinen aktualizovat případné změny v dotazníku. Uživatel je povinen zodpovědět pouze základní otázky uvedené při první registraci. Další otázky jsou dobrovolné a slouží pro lepší cílení video-reklamy a zatraktivnění projektu ve vztahu k Zadavateli.

 9. Uživatelský účet slouží k interakci mezi Uživatelem a Poskytovatelem a tento účet vedený v systému Poskytovatele ke konkrétní emailové adrese uživatele obsahuje informace o zhlédnutých a nezhlédnutých video-reklamách.

II.

Registrace a Uživatelský účet

 1. Jakožto Uživatel se může registrovat pouze fyzická osoba starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům na serveru http://www.reklamisimo.cz/ v sekci „Registrace“, kde uvede svoji emailovou adresu a vyplní základní otázky dotazníku. Na tuto emailovou adresu bude následně zájemci zasláno potvrzení a současně s prvním video blokem aktivační přístup do svého REKLAMISIMO účtu. Uživatel se kdykoliv po té může přihlásit do svého účtu prostřednictvím serveru http://www.reklamisimo.cz/ zadáním emailové adresy uživatele a jeho hesla.

 2. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje. Poskytovatel je oprávněn pravost těchto údajů kdykoli ověřit a při zjištění nedostatků Uživatele vyzvat k nápravě, pokud tak Uživatel do 15 dnů neučiní, je Poskytovatel oprávněn jeho účet zablokovat a následně smazat. Uživatel není vyjma základních otázek při registraci povinen vyplňovat další otázky v dotazníku, slouží pouze pro lepší cílení video-reklamy.

III.

Odměna

 1. Odměnou se rozumí finanční částka zasílaná uživateli neprodleně po zhlédnutí video bloku, zodpovězení případných doplňujících otázek a řádném vyplnění kontrolních kódů.

 2. Uživatel je předem informován emailem o výši odměny za daný reklamní video blok a termínu, do kterého je výše odměny platná.

 3. Odměnu předem stanovuje Poskytovatel.

 4. Odměna není kumulována, je zasílána po každém zhlédnutí video-bloku , a to pouze jednou. Nelze tudíž požadovat jedním zaregistrovaným Uživatelem více úhrad za více zhlédnutí jednoho konkrétního video bloku.

 5. Pro získání odměny musí uživatel zhlédnout daný video blok a zodpovědět doplňující otázky do termínu, který je mu sdělen elektronicky na jeho e-mailovou adresu v rámci e-mailu upozorňujícím uživatele na nový video blok reklam.

IV.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Jedinými údaji, které je Uživatel povinen při registraci Uživatelského účtu vyplnit je emailová adresa Uživatele spolu s pohlavím, rokem narození, místem kde žije a velikostí obce. Ostatní údaje jsou nepovinné, slouží pouze pro snadnější cílení a výběr reklam.

 2. Uživatel se zavazuje, že při registraci Uživatelského účtu, jeho změně, vyplňování Dotazníků jakož i všech dalších úkonech upravených VOP nebude uvádět nepravdivé údaje.

 3. Uživatel je oprávněn zřídit si pouze jeden Uživatelský účet.

V.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Prokáže-li se, že Uživatel porušil podmínky stanovené těmito VOP, zejména tedy tím, že zřídil více Uživatelských účtů nebo uvedl nepravdivé údaje, je Poskytovatel oprávněn Uživatelský účet tohoto Uživatele zrušit.

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel prohlašuje, že všechny osobní údaje, které jsou mu poskytnuté, zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

 2. Registrací do uživatelského systému Poskytovatele uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas ve smyslu zákonů a nařízení uvedených v bodě 6.1, ke zpracování osobních údajů, které mohou být Uživatelem Poskytovateli sděleny v souvislosti s marketingovou činností Poskytovatele. Souhlas Uživatele zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem.

 3. Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o změně Emailové adresy Uživatele a dalších údajů, které Uživatel poskytl Poskytovateli.

 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely:

  • realizace projektu Reklamisimo na internetových stránkách Poskytovatele. Pro tyto účely zpracovává Poskytovatel povinné osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, pohlaví, rok narození, okres bydliště a velikost obce bydliště Uživatele, přičemž poskytnutí těchto osobních údajů Uživatelem je dobrovolné a bez tohoto poskytnutí nelze projekt realizovat. Kromě povinných osobních údajů zpracovává Poskytovatel i tyto další nepovinné osobní údaje Uživatelů: údaje o rodinném stavu, bydlení, vlastnictví automobilu, preferované dovolené, příjmech, telekomunikačních a internetových datech, údaje o vybavení domácnosti, zahradě, restauračních zvyklostech, zaměstnání, vzdělání, domácích zvířatech, nákupních zvyklostech, údaje o elektrické energii, pojištění a bankovní údaje.
  • oprávněných zájmů Poskytovatele, spočívajících v přímém marketingu. Pro účel zasílání obchodních sdělení elektronicky e-mailem je používána pouze emailová adresa Uživatele, pod kterou se do projektu registroval;
  • pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků Poskytovatele a pro účely zařazení Zadavatelů do evidence zákazníků Poskytovatele jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, adresní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace reklamy, způsob úhrady, apod.). Pokud s uvedeným zpracováním Uživatel či Zadavatel nesouhlasí, má právo podat proti němu námitku dle těchto Obchodních podmínek.

 5. Poskytovatel bude osobní údaje uchovávat po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, bude-li v daném případě odůvodněna právními předpisy.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím správce osobních údajů a jím pověřených osob, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být také zpracovávány prostřednictvím Zadavatelů reklam na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem. Dalším osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Dále Poskytovatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Mezi její zpracovatele patří Google, Inc. (využíván jako zprostředkovatel e-mailové komunikace).

 7. Uživatel má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatele, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončí Poskytovatel na základě námitky zpracování osobních údajů Uživatele pro tyto účely.

 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 9. Jediným zdrojem osobních údajů jsou přímo Uživatelé. Uživatel není oprávněn registrovat do Projektu jinou osobu ani poskytovat její osobní údaje. Nesplní-li Uživatel tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu.

 10. Pokud chce Uživatel požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo své osobní údaje doplnit, upravit, opravit, přenést či vymazat, může kontaktovat Poskytovatele na e-mail info@igatecz.com, popřípadě může požadavek sám provést ve zákaznické administraci, pokud to umožňuje.

 11. V případě pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy, má Uživatel možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

 12. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s informacemi a poučením dle tohoto článku OP.

VII.

Postup při řešení sporů

 1. Veškeré spory mezi stranami budou přednostně urovnány jednáním stran. V případě, že okamžité dohody stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu.

 2. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoliv prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu.

 3. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. VOP mohou být Poskytovatelem kdykoliv změněny formou oznámení zveřejněného na internetových stránkách Projektu REKLAMISIMO učiněného nejpozději k datu účinnosti změny VOP.

 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14.12.2012